En videreføring af vejen op igennem Bækkestien vil give forbindelse til både sygehuset og Ringboulevarden, hvilket vil være en oplagt løsning på den trafikale blindgyde, som Klimabroen skaber. Dette vil dog være meget upopulært blandt mange af byens borgere, hvilket kan ses af den store opbakning som foreningen Bevar Bækkestien har fået med mere end 2.600 medlemmer i skrivende stund (link til foreningens Facebook side: https://www.facebook.com/groups/bevarbaekkestien/).  Efter at Bevar Bækkestien havde gjort problemstillingen politisk aktuel ved at tydeliggøre den folkelige opbakning til at bevare Bækkestien – og med et nært forestående KV21 – vedtog et enigt Randers Byråd d. 11-5-2021 under punkt 242 at rejse en fredningssag omkring Bækkestien (se https://dagsordener.randers.dk/vis?id=2451ab63-3f7c-47b6-ac45-d3fc5bd25996&fritekst=Bækkestien&punktid=690e36a7-0103-4300-a2ba-4949e26eae63).  En evt. fredning af Bækkestien udelukker dog ikke, at fredningen senere kan ophæves. Det helt forudsigelige trafikale kaos som vil opstå, såfremt Klimabroen og den trafikale blindgyde på Udbyhøjvej realiseres, vil kræve handling – og her vil Bækkestien, fredning eller ej, være udfordret af den traditionelt meget stærke Vejlov, som vi har i Danmark.  Problemstillingen omkring Bækkestien er forsøgt negligeret fra flere forskellige sider, og nogle hævder endog at Bækkestien aldrig har været i fare pga. Klimabroen. Det er heldigvist nemt at bortvise disse påstande med faktuel information, idet der er adskillige bilag i referater fra byrådsmøder samt dokumenter og udtalelser fra embedsmænd i politikere fra Randers Kommune, som viser at Bækkestien er i fare, hvis Klimabroen realiseres (se nedenfor).  Os bekendt har der ikke tidligere (altså før Bevar Bækkestien gjorde opmærksom på problemstillingen) været nogen reel modstand eller indsigelser fra diverse politiske partier overfor de bilag til referater fra byrådsmøder, som eksplicit nævner forlængelse op igennem Bækkestien som en mulighed.
DOKUMENTATION I REFERATER FRA BYRÅDSMØDER
BYRÅDSMØDE 29-4-2019:  Byrådet vedtager Tillæg 17 til Kommuneplan 2017 (link til referat her: https://dagsordener.randers.dk/vis?id=5de4f30f-fd2e-4646-b344-ac2812a5bb6a&iframe=true&punktid=c7f8c6a0-040c-4871-a3c8-fbd995967ac6) Det første dokument, hvis forside er vist på venstre side nedenfor, er bilaget til referatet fra byrådsmødet d. 29-4-2019 (“Udkast af 05.02.2019 til endelig tillæg”). Den grønne linje på kortet viser en arealreservation, som ikke går op igennem Bækkestien.  Det andet dokument, vist i midten nedenfor, er forsiden fra en tilsyneladende senere version, idet denne er mærket “Vedtaget”, og der er anført både vedtagelsesdato og ikrafttrædelsesdato. Den grønne linje på denne udgave af dokumentet viser en arealreservation, som går op igennem Bækkestien. Denne version er tilgængelig via dette link: https://randers.cowiplan.dk/media/1881/kpt_17_-_endelig_version_09052019.pdf Det tredie dokument, vist til højre nedenfor, er forsiden fra endnu en udgave af samme dokument, som også er tilgængelig online via: https://docplayer.dk/112463574-Tillaeg-17-til-kommuneplan-reservation-til-klimabro-og-vejanlaeg.html  Det vides ikke hvornår i processen denne udgave af dokumentet er fra, men også denne udgave viser en grøn linje for en arealreservation, som går op igennem Bækkestien.    Eksistensen af de forskellige udgaver af dette dokument viser, at en arealreservation til Klimabroen omfattende Bækkestien må have været med i overvejelserne – for hvordan skulle disse forsider ellers være blevet til? 
Byrådet godkender linje F som grundlag for det videre arbejde mod etableringen af Klimabroen (link til referat: https://dagsordener.randers.dk/vis?id=1fbaac7e-60a0-42cf-a6c6-a948c0d0b6ee&iframe=true&fritekst=Klimabroen&punktid=5bc6c396-6301-406f-b6b3-3dfee0c7e572) Mulig forlængelse af Klimabroen op igennem Bækkestien fremgår eksplicit af bilag i referatet: I notatet “Sammenfatning – Linjevalgsundersøgelse” er der på side 8 følgende tekst: “Linjerne F og D fører helt op til Udbyhøjvej, og tilslutningen lige ved Ladegårdsbækken betyder, at der på lang sigt er mulighed for at videreføre linjerne F og D op gennem det grønne område og tilslutte Ringboulevarden. Sådanne eventuelle planer ligger dog mange år ud i fremtiden og vil kræve godkendelser fra forskellige miljømyndigheder.” Udover at dokumentet er vedlagt som bilag til byrådsreferat, findes der også et direkte link til den på Randers Kommunes hjemmeside: https://www.randers.dk/media/5164/klimabroens-linjefoering-sammenfattende-linjevalgsundersoegelse.pdf BYRÅDSMØDE 6-3-17 – Punkt 63: Byrådet vælger scenarie 4a for Byen til vandet (link til referat: https://dagsordener.randers.dk/vis?id=9dfa67ad-4240-47da-aa05-c1524b38539e&iframe=true&fritekst=Klimabroen&punktid=4588dfd2-5d1d-491c-b8b8-020b023915f4) Mulig forlængelse af Klimabroen op igennem Bækkestien fremgår eksplicit af to forskellige af to forskellige bilag i referatet: I “BYEN TIL VANDET – OPSAMLINGSRAPPORT FOR VALG AF FREMTIDSSCENARIE” (udarbejdet af Randers Kommune og Realdania) er der på side 40 et kort med tilhørende tekst: “Klimabroen kan evt. på længere sigt fortsættes langs Ladegårdsbækken mod nord til Ringboulevarden, men dette er alene vist som en mulighed og derfor ikke medregnet.” Udover at rapporten er vedlagt som bilag til byrådsreferat, findes der også et direkte link til den på Randers Kommunes hjemmeside: http://publikation.randers.dk/RandersKommune/byen-til-vandet/byen-til-vandet-opsamlingsrapport-for-valg-af-fremtidsscenarie/ I “BYEN TIL VANDET – UNDERSØGELSE AF KONSEKVENSER AF NYE VEJE OG BROER I RANDERS MIDTBY” (udarbejdet af Rambøll) er der på side 24 et kort med tilhørende tekst: “Der er mulighed for forlængelse nordpå langs Ladegårdsbækken.”. På side 13 står der “Ved valg af scenarier er det også vigtigt at forholde sig til mulighederne for eventuelt at forlænge broerne og deres tilhørende vejanlæg. Ved Klimabroen kan det være muligt på sigt at forlænge vejen fra Udbyhøjvej til Dronningborg Boulevard. En forlængelse vil føre trafik til Hadsundvej uden om Toldbodgade, Fjordgade, Udbyhøjvej og Østervangsvej og dermed give mindre trafik tæt på midtbyen.” Og videre står der på s. 54 – og gentaget på s. 64 – følgende: “Hvis Klimabroen forlænges til Dronningborg Boulevard eller videre til Ringboulevarden vil en stor del af den nord-syd kørende trafik benytte denne vejforbindelse.” Udover at rapporten er vedlagt som bilag til byrådsreferat, findes der også et direkte link til den på Randers Kommunes hjemmeside: http://publikation.randers.dk/RandersKommune/byen-til-vandet/byen-til-vandet-undersoegelse-af-konsekvenser-af-nye-veje-og-broer-i-randers-midtby/ BYRÅDSMØDE 22-6-15 – Punkt 170: Byrådet orienteres om forundersøgelse af Byen til Vandet (link til referat: https://dagsordener.randers.dk/vis?id=8f89bff7-494a-4bef-9fd4-2af4339c86d0&iframe=true&fritekst=Klimabroen&punktid=78184bd4-6a5b-4f8e-a74e-4d9416a47612) Mulig forlængelse af Klimabroen op igennem Bækkestien fremgår eksplicit af bilag i referatet: I “BYEN TIL VANDET – FORUNDERSØGELSE” (udarbejdet af C. F. MØLLER DANMARK A/S, ORBICON A/S, HABITATS A/S, SMITH INNOVATION APS og SADOLIN & ALBÆK A/S – i samarbejde med Realdania og Randers Kommune) er der på side 69 et kort med tilhørende tekst: “Ved etableringen af Klimabroen skal det særligt undersøges, hvordan tilkoblingen af vejføringen nord for fjorden kan etableres, herunder tilkoblinger til Toldbodgade og Udbyhøjvej samt videre nord herfor – f.eks. ad P. Knudsensvej eller i den grønne kile langs Bækkelundstien.” Udover at rapporten er vedlagt som bilag til byrådsreferat, findes der også et direkte link til den på Randers Kommunes hjemmeside: https://www.randers.dk/media/5047/forundersoegelse-af-byen-til-vandet.pdf
ANDET DOKUMENTATION
  • Rambøll udarbejdede i maj 2017 et screeningsnotat for Randers Kommune med titlen: BILAG TIL UNDERSØGELSE AF NYE VEJE OG BROER I RANDERS MIDTBY – BYEN TIL VANDET – SCREENING AF KLIMABROLINJER. Følgende tekst vedr. forskellige linjeføringer af Klimabroen står på s. 24 (og gentages på s. 26 og s. 29): “Vejen ender mod nord ud i Udbyhøjvej med mulighed for fremtidig forlængelse gennem Ladegårdsbækken til Dronningborg Boulevard og videre til forlængelse til Ringboulevarden, hvilket på langt sigt sikrer den bedste tilgængelighed til byudviklingsområdet fra nord.” Screeningsnotatet er ikke tilgængeligt online, vi har fået adgang til det via aktindsigt.
  • Rambøll udarbejdede i september 2017 et notat til Randers Kommune med titlen: UNDERSØGELSE AF NYE VEJE OG BROER I RAN- DERS MIDTBY – BYEN TIL VANDET – BESKRIVELSE AF 3 VEJLINJER A F OG D. Følgende tekst vedr. forskellige linjeføringer af Klimabroen står på s. 36: “Vejen ender ud i Udbyhøjvej med mulighed for fremtidig forlængelse gennem Ladegårdsbækken til Dronningborg Boulevard og videre til forlængelse til Ringboulevarden, hvilket på langt sigt sikrer den bedste tilgængelighed til byudviklingsområdet fra nord.” Notatet er ikke tilgængeligt online, vi har fået adgang til det via aktindsigt.
  • Artikel i Randers Amtsavis d. 24. august 2020: Opdateret: Bækkestien er ikke i spil – lige nu. Denne artikel beskriver en udmelding fra Venstre om, at Bækkestien skal bevares, og formand for udviklingsudvalget i Randers Kommune, og Venstres borgmesterkandidat, Christian Brøns, udtaler i artiklen blandt andet at “Lige nu er det ikke på tegnebrættet, at vejføringen skal gå videre ad Bækkestien.” Artiklen skriver endvidere om Henning Jensen Nyhuus fra Socialdemokratiet, og næstformand i udviklingsudvalget, at han “…mener heller ikke, at Bækkestien skal indgå i overvejelserne, endnu i hvert fald. Først skal der laves andre trafikale tiltag, der sandsynligvis vil være tilstrækkelige.”, og han udtaler sig i artiklen om Venstres udmelding om Bækkestien med ordene “At Venstre kommer med sådan et udspil, lige efter at vi har haft sagen oppe i udviklingsudvalget, det er ren og skær valgpropaganda”. Link til artiklen: https://amtsavisen.dk/artikel/venstre-freder-bækkestien-når-klimabroen-kommer
Ovenstående materialer viser tydeligt, at Bækkestiens fremtid trues, såfremt Klimabroen realiseres. Videreførelsen op igennem Bækkestien er selvfølgelig kun nævnt som en mulighed, men det faktum at der ikke i disse rapporter eller noget andet sted er anført andre realistiske løsninger på den trafikale blindgyde, som Klimabroen vil skabe på Udbyhøjvej, peger på at dette er et meget realistisk scenarie.